Što je otpad?


Važno je shvatiti da nije sav otpad smeće. Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. Time se stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.


Otpad je posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:

Izdvajanje iskoristivog dijela (papir, staklo, karton, biootpad, plastika i dr.) s ciljem recikliranja
Izdvajanje opasnog otpada (ulja, baterija, lijekova, kemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja


‌Odvojenim se skupljanjem i recikliranjem otpada izbjegava odlaganje i time neiskorištavanje mnogih korisnih sastojaka, jer se odvojeno skupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Time se smanjuje onečišćenje okoliša, a posebno štedi energija
. ‌